Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#84632 #2059. BITSTR Accepted 100 1062 ms 1276 K C++ 17 / 575 B ohka 2022-05-25 10:11:52
#45344 #2059. BITSTR Accepted 100 1937 ms 1276 K C++ 17 / 1 K vuvanhung 2021-08-25 7:46:45
#45345 #2059. BITSTR Accepted 100 2886 ms 2744 K C++ 11 / 1 K shabipilamew 2021-08-25 7:48:00
#8102 #2059. BITSTR Accepted 100 4655 ms 98392 K C++ 11 / 735 B Hà Văn Hoàng - THPT Chuyên Bình Long 2020-07-27 6:34:57
#76455 #2059. BITSTR Accepted 100 4672 ms 98416 K C++ 11 / 743 B ngheo 2022-03-04 10:53:18
#44460 #2059. BITSTR Accepted 100 4808 ms 101064 K C++ 17 / 6 K Durex+_+ 2021-08-18 11:34:49


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: