Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#9861 #2326. CITY Accepted 100 1511 ms 8048 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Hải Phong 2020-10-14 16:37:02
#9137 #2326. CITY Accepted 100 1709 ms 4224 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2020-10-05 3:54:15
#9757 #2326. CITY Accepted 100 1757 ms 4652 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-10-12 16:38:35
#59780 #2326. CITY Accepted 100 2214 ms 10160 K C++ 17 / 2 K S0me0ne 2021-11-27 8:28:58


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: