Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#44266 #529. HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) Accepted 100 81 ms 6384 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex+_+ 2021-08-16 16:25:13
#57550 #529. HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) Accepted 100 84 ms 6528 K C++ / 6 K hihihi1 2021-11-15 11:48:58
#48958 #529. HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) Accepted 100 951 ms 22904 K C++ 14 / 843 B always tle 2021-09-25 5:01:59
#71882 #529. HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) Accepted 100 982 ms 22896 K C++ 14 / 938 B nguyen khac thu 2022-02-10 13:12:56
#71120 #529. HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) Accepted 100 1848 ms 33444 K C++ 14 / 1 K Trương Minh Đức 2022-02-06 17:47:49
#6086 #529. HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) Accepted 100 1904 ms 25028 K Pascal / 2 K Trùm CUỐI 2020-04-22 19:00:03
#110310 #529. HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) Accepted 100 3648 ms 44364 K C++ 17 / 2 K Bảo Phúc 2022-12-13 13:22:45


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: