Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#138016 #573. MARBLES- Bắn bi Accepted 100 91 ms 8576 K C++ 17 / 2 K Fan Arsenal 2023-05-13 9:13:27
#9949 #573. MARBLES- Bắn bi Accepted 100 79 ms 8576 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2020-10-16 8:36:41
#73285 #573. MARBLES- Bắn bi Accepted 100 78 ms 8572 K C++ 11 / 2 K Nguyễn Thu Hà 2022-02-15 1:32:14
#73457 #573. MARBLES- Bắn bi Accepted 100 86 ms 8548 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2022-02-15 11:08:07
#9950 #573. MARBLES- Bắn bi Accepted 100 79 ms 8544 K C++ 14 / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-16 8:36:48
#9951 #573. MARBLES- Bắn bi Accepted 100 93 ms 8544 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-10-16 8:43:48
#57925 #573. MARBLES- Bắn bi Accepted 100 38 ms 992 K C++ 17 / 5 K Đủ 2021-11-17 0:41:13
#57905 #573. MARBLES- Bắn bi Accepted 100 44 ms 764 K C++ 17 / 5 K Nguyễn Sơn Giang 2021-11-16 15:22:43
#57586 #573. MARBLES- Bắn bi Accepted 100 35 ms 636 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2021-11-15 12:02:38
#69890 #573. MARBLES- Bắn bi Accepted 100 42 ms 636 K C++ 17 / 2 K Chandoi 2022-01-20 2:14:32


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: