Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#96646 #875. BUILD - Xây dựng cầu hầm Accepted 100 484 ms 118172 K C++ 17 / 1 K abc195 2022-10-24 8:43:35
#77887 #875. BUILD - Xây dựng cầu hầm Accepted 100 546 ms 119504 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2022-03-18 12:28:11
#86662 #875. BUILD - Xây dựng cầu hầm Accepted 100 560 ms 238712 K C++ 17 / 2 K QQ 2022-07-02 2:39:27
#74503 #875. BUILD - Xây dựng cầu hầm Accepted 100 563 ms 119568 K C++ 11 / 1 K Irelia 2022-02-18 13:28:30
#89684 #875. BUILD - Xây dựng cầu hầm Accepted 100 1080 ms 119220 K C++ 17 / 2 K nguyen ok 2022-08-22 4:01:22


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: