Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 44 117 37.61%
543 SPANNING – Cây khung 142 285 49.82%