Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
545 EULERPATH – Đường đi Euler 29 79 36.71%
1030 ARCHI - Khảo cổ 33 79 41.77%