Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1145 DRAGON - Đảo rồng 5 14 35.71%