Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
937 ALLEY - Lối đi 8 18 44.44%