Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1381 QTREE - Truy vấn trên đồ thị 14 46 30.43%
1380 PAVESEQ - Trung bình không nhỏ hơn P 23 85 27.06%
1382 BTSUBSEQ - Dãy con đẹp 0 9 0.00%