Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10080 LOVELYHUG 3 5 60.00%