Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5098 DELSTR - Xóa xâu ký tự 26 33 78.79%