Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
632 TRICOUNT 88 263 33.46%