Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 37 71 52.11%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 47 40.43%