Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
576 COMNET - Mạng máy tính 72 110 65.45%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 36 99 36.36%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 203 408 49.75%
537 BAODONG – Bao đóng 16 19 84.21%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 173 21.97%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 90 356 25.28%