Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 48 131 36.64%