Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 51 144 35.42%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%