Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 16 30 53.33%
1024 COMNET - Truyền tin 13 35 37.14%