Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
576 COMNET - Mạng máy tính 47 75 62.67%
1024 COMNET - Truyền tin 13 35 37.14%