Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
576 COMNET - Mạng máy tính 42 69 60.87%