Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1227 MATRIX - Ma trận đơn vị 15 56 26.79%