Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1119 NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính 8 9 88.89%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 24 117 20.51%