Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1196 BRIDGE - Cầu đá 25 63 39.68%