Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
803 FAIR - Hội chợ 34 82 41.46%