Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 5 8 62.50%