Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
1231 DOMINO 9 39 23.08%
1484 BONUS - Phần thưởng 9 36 25.00%