Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1546 BOT - Giao thông 7 43 16.28%