Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
937 ALLEY - Lối đi 14 44 31.82%
998 EMPLOY - Tuyển dụng 4 67 5.97%
1189 DOWRY - Của hồi môn 8 52 15.38%