Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
908 SHELVES - Tủ tài liệu 11 18 61.11%
937 ALLEY - Lối đi 8 21 38.10%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 50 14.00%