Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1198 CHIACAY - Chia cây 15 37 40.54%