Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 31 110 28.18%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 27 100 27.00%
413 MTSEQ - Dãy số 14 48 29.17%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 49 22.45%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 49 18.37%