Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 177 352 50.28%
576 COMNET - Mạng máy tính 53 80 66.25%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 45 13.33%