Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 118 425 27.76%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 161 394 40.86%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 50 209 23.92%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 50 121 41.32%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 29 79 36.71%
576 COMNET - Mạng máy tính 47 75 62.67%
575 HOUSE - Robot xây nhà 7 46 15.22%
537 BAODONG – Bao đóng 24 28 85.71%