Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5090 VACCINE - Vắc-xin phòng COVID 4 46 8.70%