Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 31 85 36.47%