Tên đăng nhập

KunoaItsuka14

Họ và tên

Thao

Email

phuongthao0104sl@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-06 6:57:32

Bài tập đã đạt

1 2

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500