Tên đăng nhập

petrusky

Họ và tên

Bao Phuc

Email

nguyenbaophuc24112004@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-11 16:28:52

Bài tập đã đạt

1 2

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500