Tên đăng nhập

Neos

Họ và tên

Nguyễn Ngọc Hoàng Phong

Email

nnhoangphong@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-18 17:01:01

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500