Tên đăng nhập

jalsol

Họ và tên

Ho Trong Tin

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-06 9:22:51

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500