Tên đăng nhập

NguyenTienHoaTo1

Họ và tên

NguyenTienHoa

Email

tienhoa0203@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-04 13:29:25

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500