Tên đăng nhập

AronSyna

Họ và tên

Nguyễn Quốc Trạng

Email

21521556@gm.uit.edu.vn

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-13 3:26:41

Bài tập đã đạt

1 2

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500