Tên đăng nhập

DanhDuy

Họ và tên

Danh Duy

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-28 7:13:10

Bài tập đã đạt

1 2

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500