Tên đăng nhập

truongbb99

Họ và tên

Lê Minh Trường

Email

nhatkhanh8avt@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-24 2:20:20

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500