Tên đăng nhập

caniK

Họ và tên

Email

nekuvik@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-02-22 6:01:15

Bài tập đã đạt

1 2

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500