Tên đăng nhập

gangstat

Họ và tên

Lê Đức Lưu

Email

luusayshello1907@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-24 8:01:59

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500