Tên đăng nhập

VanIOImaster153

Họ và tên

Nguyen Le Hieu Van

Email

hieuvan153282278@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-03 9:23:05

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500