Tên đăng nhập

vanhaisv1996

Họ và tên

Nguyễn Văn Hải

Email

vanhaisv1996@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-08 12:47:06

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500