Tên đăng nhập

tuankhoi296

Họ và tên

Lê Nguyễn Tuấn Khôi

Email

khoilt.ti.2124@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-16 2:49:24

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500