Tên đăng nhập

Lgm2006

Họ và tên

Lữ Gia Minh

Email

lgminh1204@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-05-01 2:28:50

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500