Tên đăng nhập

y4kuz4

Họ và tên

Y4kuz4

Email

dangnguyen01012020@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-06-11 13:51:25

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500