Tên đăng nhập

strikerevoler

Họ và tên

Trần Mạnh Dũng

Email

dungtran.devoloper@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-06-13 10:25:42

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500